Reklamační řád

Tento reklamační řád navazuje na obchodní podmínky vydané soukromým podnikatelem a to:

Peter Forgács, nar. 26.10.1981

se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00, Praha 10 - Hostivař,

IČO: 01247271

kontaktní údaje:

email: info@tvojebio.cz

telefon: +420 608 503 339

www.tvojebio.cz

(dále jen „prodávající“)

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na pouze zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva z odpovědnosti za vady kupujícím v postavení spotřebitele ve smyslu dle § 419 občanského zákoníku, pokud se jedná o zboží zakoupené kupujícím v postavení spotřebitele u prodávajícího jako podnikatele prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.tvojebio.cz nebo základě telefonické objednávky.

I. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

2. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady, které se vyskytnou u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí kupujícím. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. Ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby. Na zboží s vyznačenou dobou k použití se poskytuje záruka v délce doby k použití vyznačené na zboží či jeho obalu.

4. Odpovědnost za vady se prodlužuje, pokud byla reklamace oprávněná, o dobu od uplatnění práv z odpovědnosti za vady do doby jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si zboží vyzvednout.

5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

 

6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

II. Postup pro provedení reklamace

1. Práva z vadného plnění - reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: Chudenická 1059/30, 102 00, Praha 10 - Hostivař. Na tuto adresu kupující zašle prodávajícímu zboží, u kterého uplatňuje reklamaci a prodávající je povinen zboží na této adrese převzít.

2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady zboží v záruční době.

3. V reklamaci je kupující povinen sdělit své kontaktní údaje, vytkne vadu, kterou na zboží shledal, označí vadné vlastnosti nebo popíše projevy vady a uvede požadavek na způsob vyřízení reklamace. Změna volby způsobu vyřízení reklamace bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Se zaslanou uplatněnou reklamací kupující zašle prodávajícímu zboží, kterého se reklamace týká. Zboží bude zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zasílaného zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží kupující přiloží doklad, kterým prokáže původ zboží předložením faktury, kupní smlouvy - objednávky, popř. záručního listu, pokud byl ke zboží vystaven. Není-li kupující schopen tyto doklady předložit, je povinen uzavření kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.

4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena prodávajícím bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat slevy z kupní ceny. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví prodávající písemné potvrzení. K případnému zamítnutí reklamace připojí prodávající své zdůvodnění.

5. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání/doručení zboží, které je předmětem reklamace, prodávajícímu. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel zboží, u kterého kupující uplatňuje reklamaci, nebo podklady potřebné pro vyřízení reklamace Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době.

6. Kupující bude zboží užívat v souladu s pravidly - návodem zaslaným spolu se zbožím či uvedeným na jeho obalu a pravidly obecně známými. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo v důsledku nesprávného užívání či skladování v rozporu se zaslaným návodem. U zboží prodávaného za nižší cenu se odpovědnost neuplatňuje za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité  věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při jeho převzetí kupujícím.

7. Kupující má právo na bezplatné a řádné odstranění uznané reklamované vady nebo dodání nového bezvadného zboží, pokud se nedohodne na slevě z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy pro její podstatné porušení.

8. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

III. Závěrečné ujednání

1. Pokud se tento reklamační řád dostane do rozporu s obchodními podmínkami prodávajícího, má přednost tento reklamační řád.

2. Reklamaci může kupující uplatnit na formuláři uvedenému zde.

3. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 01.01.2019

Reklamační formulář - ke stažení

Peter Forgács