Podmínky ochrany osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) jakožto provozovatel internetového obchodu Vám jako subjektu údajů poskytujeme následující informace o ochraně a zpracování Vašich osobních údajů.

V souladu se článkem 8 odstavcem 1 GDPR se v internetovém obchodě mohou zaregistrovat osoby a nakupovat osoby mladší 16 let, k zákonnému zpracování osobních údajů osoby mladší 16 let je nutný souhlas jejího zákonného zástupce. Správce není schopen ověřit věk a totožnost subjektu údajů. Odpovědnost za pravdivost poskytnutých údajů nese subjekt údajů. Subjekt údajů vstupem do internetového obchodu prohlašuje, že dosáhl věk 16 let.

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.tvojebio.cz a zájemci o naše výrobky.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s Vašimi osobními údaji nakládáno námi jako správcem osobních údajů.

3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete. Pro úplnost uvádíme, že předpokládáme, že veškeré údaje, které nám sami poskytnete, jsou údaji pravdivými a aktuálními a že v případě, kdy dojde v tomto směru ke změně, budete nás o ní bez zbytečného prodlení informovat, abychom i my mohli zjednat nápravu.

II. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je: soukromý podnikatel Peter Forgács, nar. 26.10.1981, se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00, Praha 10 - Hostivař, IČO: 01247271

/dále jen  Správce/

kontaktní e-mail: info@tvojebio.cz

kontaktní telefon: +420 608 503 339

naše webové stránky: www.tvojebio.cz

S osobními údaji zpracovanými Správcem se mohou seznámit také zaměstnanci Správce, a to v rozsahu nezbytném pro dosažení cíle zpracování osobních údajů.

III. Právní důvody zpracování osobních údajů, účel zpracování, doba zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu, poskytnutí údajů při objednávkách.  Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány pro následující účely, u každého subjektu však pouze pro ty účely, pro které existuje právní důvod zpracování.

A. Přístup na naše webové stránky

Při každém přístupu na naše webové stránky jsou zaslány informace příslušným internetovým prohlížečem z koncového zařízení na server webové stránky Správce  a dočasně uloženy v souborech protokolu. Uložené datové věty obsahují údaje, které budou uloženy až do automatického smazání a to datum a čas vyvolání, jméno vyvolané stránky, IP adresa dotazujícího se zařízení, přenesený objem dat, čas stažení, jméno poskytovatele přístupu. Právní základ pro zpracování IP adresy je čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR  a to náš zájem zajištění užívání naší webové stránky, bezpečnost a stability systému. Údaje budou uloženy a po dosažení uvedených účelů automaticky smazány. Zjištění Vaší identity není na základě informací možné a není prováděno.

B. Plnění smlouvy - objednávky

Pokud uzavřete smlouvu /učiníte objednávku/, zpracujeme pro uzavření, provedení a ukončení smlouvy - objednávky s Vámi potřebné údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, fakturační a dodací adresa, účetní a platební údaje, e-mailová adresa telefonní číslo, údaj o zakoupeném zboží včetně ceny, údaj o reklamacích a uplatnění jiných práv, údaj o úhradě, pohlaví.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vyřízení smlouvy - objednávky, dodání zboží, a následně případně za účelem reklamačního řízení, dále po dobu, po kterou mohou být uplatněny nároky kupujícího nebo prodávajícího do uplynutí zákonných popř. smluvních garančních a záručních práv a práv potřebných k případnému vyřešení sporu. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace. Po uplynutí této lhůty uchováváme pouze informace potřebné pro případ kontroly finančními úřady.

Právní základ pro zpracování osobních  údajů je článek 6 odst. 1 písmeno b) a f) GDPR za účelem realizace smlouvy-objednávky a v  případech, kdy zpracování je nezbytné  pro účely oprávněných zájmů našich či třetí strany kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost  zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Údaje uvedené v objednávce mohou být použity ke kontrole, zda se jedná o atypický proces objednání (např. současné objednání velkého množství zboží na stejnou adresu za použití různých kont zákazníků). Na takové kontrole máme zásadně oprávněný zájem. Právní základ zpracování je článek 6 odst. 1 písmeno f) GDPR

C. Přímý marketing prováděný vůči zákazníkům

Osobní údaje jsou zpracovány za účelem přímého marketingu k zasílání našich nabídek, reklamních sdělení  na Vaši žádost v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, emailová adresa, telefonní číslo.

Právní základ pro zpracování osobních  údajů je  dle článku 6 odst. 1 písmeno a) GDPR Váš souhlas se zpracováním osobních údajů až do jeho odvolání. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů  může kdykoliv odvolat na e-mailu: info@tvojebio.cz

D. Uživatelský účet (registrace)

Osobní údaje udělené při registraci jsou zpracovávány po dobu existence uživatelského účtu, do jeho zrušení v rozsahu: jméno, příjmení,  datum narození,  fakturační a dodací adresa,    účetní a platební údaje, e-mailová adresa telefonní číslo, údaj o zakoupeném zboží včetně ceny, zobrazení detailu objednávky a faktur, údaj o reklamacích a uplatnění jiných práv, údaj o úhradě, pohlaví, údaje o Vaší preferenci zboží, komunikaci s Vámi, údaje o Vaší aktivitě u nás. 

Právní základ pro zpracování osobních  údajů je  dle článku 6 odst. 1 písmeno a) GDPR je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů až do jeho odvolání. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů  může kdykoliv odvolat na e-mailu: info@tvojebio.cz

IV. Dotazy (call centrum, internetový formulář), hodnocení

A. Dotazy

Pokud  položíte prostřednictvím zákaznické linky  nebo internetového formuláře dotaz, pak zpracujeme osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho dotazu. Právním základem zpracování pro tento účel je Váš souhlas.  Odpovědi na otázky, které položíte,  jsou uchovány 3 roky od vyřízení dotazu. Telefonické hovory jsou zaznamenány.  Zahájením telefonického hovoru a pokračováním v hovoru potvrzujete, že jste seznámeni se zde uvedenými podmínkami a že na jejich základě nám dáváte souhlas, abychom zaznamenali telefonický hovor na zákaznické lince. Za účelem Vašeho rozhodnutí, zda bude souhlasit s monitorovaným hovorem, informuje Vás na začátku telefonického hovoru, že hovor je nahráván, a poskytneme Vám stručné informace o zpracování osobních údajů. Poskytneme Vám možnost volby  mezi monitorovaným hovorem či využití elektronického dotazníku nebo zaslání e-mailu. Pokud nesouhlasíte s nahráváním hovoru, máte možnost hovor přerušit a  kontaktovat nás  poštou nebo e-mailem.

B. Hodnocení zákazníků

Máte možnost hodnotit na internetových stránkách naše výrobky. Odesláním hodnocení dáváte svůj souhlas, abychom Vaše hodnocení na internetových stránkách zveřejnili v nabídce svých výrobků nebo v rámci naší prezentace nebo je vymazali. Odesláním hodnocení berete na vědomí, že s odeslaným hodnocením můžeme nakládat podle svobodného uvážení.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Za účelem doručení objednaného zboží spolupracujeme s logistickými/dopravními podniky a/nebo zasilatelskými partnery: Těm můžeme předat následující údaje za účelem doručení objednaného zboží popř. jeho ohlášení: jméno, příjmení, poštovní adresa, popřípadě e-mail nebo telefonní číslo.

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Jedná o spolupracující účetní, advokátní kancelář, poskytovatele datových úložišť. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

S výjimkou zpracování osobních údajů osob žijících mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor nepřenášíme Vaše osobní údaje příjemcům se sídlem mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor.

VI. Bezpečnost osobních údajů

Spravujeme Vaše osobní údaje tak, aby Vám byla zajištěna ochrana Vašeho soukromí. Chráníme Vaše osobní údaje veškerými možnými dostupnými informačními technologiemi, zejména před neoprávněným přístupem k údajům, jejich neoprávněnou změnou, předáváním, zveřejňováním, vymazáním nebo znehodnocením, stejně tak proti jejich náhodnému znehodnocení nebo poškození a proti nedostupnosti způsobené změnou použité techniky. Uživatelský účet, který založíte při registraci, je chráněn Vámi zvoleným heslem.

VII. Informace o dalších Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: 

  • účely zpracování;  
  • kategorie dotčených osobních údajů;  
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;  
  • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
  • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

 

 B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili  nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracovaní́ máte právo na doplnění́ neúplných osobních údajů̊, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení́.

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u nás buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na naši adresu či elektronickou formou na e-mailové adrese info@tvojebio.cz.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz